Zadzwoń

i umów się na spotkanie

601 713 288
Telefon

Odwiedź nas

w centrum Gdynii

Gdynia
Lokalizacja

ul. Wolności 16B/3

Dołącz do nas

Dołącz do Nas i stań się częścią Pomorskiego Klubu Biznesu.

ZASADY CZŁONKOSTWA

 • O przyjęciu nowego członka do Klubu decyduje Zarząd uchwałą podjętą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu, w głosowaniu jawnym.
 • Kandydat na członka Klubu składa Zarządowi deklarację członkowską, w której zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Klubu.
 • Złożenie deklaracji członkowskiej nie jest jednoznaczne z nabyciem członkostwa w Klubie. Zalecana jest rekomendacja co najmniej dwóch członków zwyczajnych lub jednego członka Zarządu popierająca kandydaturę.
 • Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Klubu na wniosek Zarządu, uchwałą podjętą, przez co najmniej 2/3 głosów w obecności nie mniej niż połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 • Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków bez podania przyczyn.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA

 • Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu (Na każdego Członka przypada jeden głos, o ile Statut nie stanowi inaczej, w sprawach dotyczących zmiany Statutu oraz wyboru do władz Klubu na każdego Członka przypada ilość głosów odpowiadająca jego stażowi w Klubie wyrażonemu w pełnych latach liczonych od dnia powstania członkostwa. Członkowi o stażu krótszym niż rok przysługuje prawo do jednego głosu).
 • Inicjowania i uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, i innych, organizowanych przez władze Klubu.
 • Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu.
 • Zabierania głosów i przedkładania postulatów w sprawach dotyczących Klubu.
 • Posługiwania się tytułem „Członek Pomorskiego Klubu Biznesu” w kontaktach krajowych i zagranicznych.
 • Korzystania z urządzeń, świadczeń, atrybutów i pomocy Klubowej.
 • Rekomendacji rynkowej udzielonej przez Pomorski Klub Biznesu.
 • Zamieszczania logo PKB we własnych materiałach firmowych, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Klubu.
 • Zamieszczania swojego logo firmowego w wybranych publikacjach Klubu.
 • Posiadania reklamy w serwisie internetowym Klubu, zgodnie z zapisami regulaminu.

KAŻDY CZŁONEK KLUBU MA OBOWIĄZEK

 • Przestrzegania zasad Kodeksu Honorowego i Etycznego Członka Klubu oraz statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
 • Aktywnego uczestniczenia i pomocy w pracach i realizacji celów Klubu.
  Regularnego opłacania składek.
 • Nowo przyjęci członkowie opłacają składkę najpóźniej w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia do klubu,
  pozostali członkowie opłacają składkę na kolejny rok najpóźniej do 30 marca.
 • Budowania prestiżu i obrony dobrego imienia Klubu.
 • Obrony dobrego imienia Klubu.
 • Bieżącego uaktualniania danych o swojej firmie, m.in. na serwisie Klubu.
 • Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada wszelkie prawa określone w punkcie 1.
 • Członek zwyczajny w okresie, kiedy nie ma uregulowanych składek członkowskich może zostać zawieszony z czynnego i biernego prawa wyborczego.
 • Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu bez prawa głosu stanowiącego.
 • Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał władz Klubu.
 • Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich oraz aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.